Ski Přívrat

 provoz ukončen

Vážení příznivci našeho areálu.


Zimní provoz byl ukončen. Těšíme se na Vás v létě v PINGUin parku nebo na sjezdových kárách.


Přijímáme rezervace do PINGUin parku a na sjezdové káry pro školní, školkové a táborové výlety. Rezervujte přes rezervační formulář.


Níže v Novinkách naleznete odkaz na výprodej lyžařského vybavení.


Pokud pojedete na hory a potřebujete výbavu, mimo naši otevírací dobu, naše půjčovna je vám k dispozici. Stačí zatelefonovat alespoň den předem a domluvit termín. Najdete nás na telefonu 723675123, nebo na našem mailu skola zavináč ski-privrat.cz


Na sledanou se těší team SKI Přívrat.

Provozní řád


Provozní řád obsahuje:
I. Všeobecné podmínky
II. Provoz lyžařských vleků
III. Sjezdové trati a provoz na nich
IV. Další podmínky užívání areálu
V. Platnost provozního řádu

I. Všeobecné podmínky
1. Tento provozní řád se vztahuje na veškerá zařízení a sjezdové tratě v celém obvodu SKI
AREÁLU Přívrat včetně přilehlého parkoviště.
2. Účastník provozu lyžařských vleků a sjezdovek nebo osoba, která se pohybuje v prostoru
SKI AREÁLU Přívrat (návštěvník) je povinen se řídit tímto provozním řádem, platnými
právními předpisy a pokyny provozovatele lyžařských vleků a sjezdovek (provozovatel).
3. Provozovatel areálu neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníka SKI AREÁLU
Přívrat, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu,
platným právním předpisům a pokynům provozovatele areálu a jeho pověřeným
osobám.
4. Dodržování provozního řádu v areálu mohou kontrolovat provozovatelem oprávněné
osoby. Oprávněnou osobu je každý provozní pracovník SKI AREÁLU Přívrat.

II. Provoz lyžařských vleků
1. Provoz lyžařských vleků je závislý na sněhových podmínkách a bude spuštěn při
dostatečné vrstvě sněhu podle rozhodnutí pracovníků areálu.
2. Pravidelný provoz vleků pro veřejnost je v zimních měsících denně v době od 9.00 do
19,00 hodin.
3. Zakoupením jízdenky se návštěvník zavazuje respektovat uvedené smluvní podmínky
dané provozním řádem v celém areálu.
4. Účastník přepravy je povinen zejména:
a. mít u sebe platnou jízdenku a na požádání oprávněné osoby provozovatele se jí
prokázat
b. před nástupem na vleky projít jednotlivě odbavovacím zařízením ke kontrole
jízdenky
c. dbát pokynů provozních pracovníků provozovatele
5. Jízdenkou se rozumí jízdenka časová a bodová, opravňující návštěvníka k více jednotlivým
jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu.
6. Náhradu jízdného nebo jeho části provozovatel návštěvníku může poskytnout v případě:
a. úrazu, způsobeného provozem vleku
b. při technické poruše vleku nebo přerušení dodávky elektrické energie trvající déle
než dvě hodiny a to pouze v případě, že je v provozu jako jediné zařízení ve
středisku.
7. Oprávněná osoba provozovatele má právo návštěvníkovi areálu jízdenku znehodnotit
nebo odebrat bez náhrady její nominální ceny v případě, že je jízdenka návštěvníkem
úmyslně poškozena, upravena nebo je jiným způsobem manipulováno s jejími údaji, a
dále v případě že:
- nedodržuje platné právní předpisy a podmínky přepravy
- se nepodřídí pravidlům bezpečnosti a pořádku vydaným provozovatelem, nebo
pokynů provozních pracovníků
- pro svůj stav nebo chování ohrožuje bezpečnost nebo veřejný pořádek
8. Vlečné zařízení-talířek je oprávněn užívat vždy pouze jeden návštěvník a vlečné zařízení-T
jsou oprávněny užívat dva návštěvníci. Přeprava dětí do 6 let věku, které nejsou schopné
samostatné jízdy na vleku, je povolena jestliže dítě jede na vlastních lyžích. Při takové
přepravě dítěte za bezpečnost zodpovídá doprovod. Při pádu během jízdy je nutno
okamžitě opustit trasu lyžařského vleku.
9. Dopravní zařízení v PINGUin parku (provázkový vlek a kolotoč) jsou oprávněny užívat děti
do 1 let pod dohledem osoby starší 18 let. Za chování, dodržování pokynů a bezpečnost
zodpovídá doprovod dítěte.
10. Využití lyžařských vleků může být osobou oprávněnou provozovatelem odepřeno
osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, nebo které ohrožují
nebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu.

III. Sjezdové trati a provoz na nich
Sjezdové tratě jsou tratě vhodné a určené ke sjezdovému lyžování a snowboardingu.
Sjezdovou trať zpravidla vymezuje upravená plocha sněžnými stroji.

1. Sjezdová trať je v provozu v době provozu lyžařského vleku.
2. Úprava sjezdových tratí se provádí převážně po skončení provozu vleků. Z tohoto
důvodu jsou sjezdové tratě uzavřeny a platí přísný zákaz vstupu na sjezdovky po
skončení provozu vleků. Hrozí nebezpečí úrazu. K mimořádné úpravě sjezdové trati
může dojít s ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky i za provozu. V takovém
případě jsou sněhová vozidla označena výstražným světlem.
3. I za provozu sjezdovky může dojít k zasněžování sjezdovky technickým sněhem. Technika
pro zasněžování je v dostatečné vzdálenosti označena, případně ohrazena plůtkem nebo
sítí. Při provozu této techniky musí návštěvník sjezdové trati přizpůsobit rychlost jízdy
tomuto provozu a neohrožovat při tom další návštěvníky. Při jízdě v blízkosti zasněžovací
techniky musí návštěvník počítat s přítomností připojovacích hadic a kabelů stejně jako
s jinou kvalitou sněhové pokrývky.
4. Na sjezdových tratích se návštěvníci pohybují na vlastní nebezpečí. Účastníci provozu
dbají na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních návštěvníků a řídí se podle „10
pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích“.
Pěším návštěvníkům,sáňkujícím a bobujícím je pohyb po sjezdové trati zakázán.Chůze či
sáňkování je možné pouze mimo strojně upravené plochy sjezdové tratě.
5. Nedodržování následujících pravidel chování na sjezdové trati může být důvodem
vyloučení návštěvníka z provozu:
a. každý návštěvník je povinen přizpůsobit rychlost své jízdy svým schopnostem,
obtížnosti a stavu trati, povětrnostním podmínkám a viditelnosti. Předjíždění na
sjezdové trati je povoleno z obou stran
b. je zakázáno zastavovat na úzkých, nepřehledných a frekventovaných úsecích
sjezdových tratí
c. je zakázáno používat vlečnou stopu pod lyžařským vlekem pro jízdu směrem dolů
a to i v případě, že lyžařský vlek není momentálně v provozu
d. bez souhlasu provozovatele je zakázáno stavět na sjezdové trati jakékoliv
překážky nebo sněhové tvary
6. Každý návštěvník na sjezdové trati je povinen poskytnout zraněnému pomoc a
neprodleně ohlásit úraz pracovníkům provozovatele. Tel. 723 675 123
7. Každý návštěvník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných
osob provozovatele. Při nedodržení těchto ustanovení může být vyloučen z využití
sjezdové trati a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli
areálu i třetím osobám takto způsobí.
8. Provozovatel si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže
lyžařů a snowboardistů v určité části sjezdové trati. Uvedená část sjezdové trati bude
provozovatelem zřetelně uzavřena a označena.
9. Při výuce lyžování odpovídá příslušný pracovník pedagogického dozoru za organizaci
výuky, bezpečnost jeho svěřenců a neohrožování dalších návštěvníků.

IV. Další podmínky užívání areálu
1. V době pravidelného provozu SKI AREÁLU je dovoleno návštěvníkům zaparkovat své
vozidlo na určené parkoviště zdarma. Půl hodiny po skončení provozu lyžařských vleků
nebo bufetu, je parkování na parkovištích SKI AREÁLU zakázáno.
2. V celém obvodu SKI AREÁLU Přívrat je zakázáno volné pobíhání psů. Pohyb psů je
povolen pouze na vodítku. Za dodržování je zodpovědný majitel psa.
3. Návštěvníci mají možnost využít sociální zařízení, v suterénu provozní budovy.

V. Platnost provozního řádu
Tento provozní řád platí od 1.12.2014 a nahrazuje všechna předchozí vydání


V Přívratě dne: 1.12.2014